Belangen Leefbaarheid Omwonenden Windmolenparken Echt-Susteren (BLOW-ES)

Duurzaamheid oké, mega-molens nee !

Echt-Susteren werd eind juli overvallen door, tijdens de zomervakantie georganiseerde, informatiebijeenkomsten, die ook nog eens in o.a. Susteren plaatsvond. In november terugkoppelmomenten, door de gemeente mager en zeer kort van te voren aangekondigd.
Absoluut not done, als je je inwoners met open vizier tegemoet wil treden. Tijdens die avond wed voor veel omwonenden (ook uit de aanliggende gemeente Roerdalen) pas duidelijk dat de plannen van de gemeente al heel concreet waren voor 3 locaties van windmolenparken (A “Kranenbroek”, B “Pepinusbeek/Echterbroek” en C “Koningsbosch”).

Burgerparticipatie

Aan de basis hiervan ligt een Notitie Reikwijdte en Detaillering (NRD), opgesteld door extern bureau RHDHV. De volgende stap is verdere voorbereiding op vergunningverlening, door het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER). Betrokkenen kunnen hierop een zienswijze indienen, er is van verdere dialoog geen sprake. En inmiddels weten we hoe met zienswijzen wordt omgegaan…
De gemeenteraad heeft op 14 december a.s. ook de vernieuwde visie op de energietransitie op de agenda staan. Deze visie bekrachtigd de eerder ingeslagen weg, o.a. de realisatie van de windturbines van 260 meter hoog. Input of inspraak van burgers op deze visie is niet mogelijk geweest…

Communicatie gemeente

Burgers hebben hun zorgen geuit en de gemeente geeft aan dat ze in dit verhaal tekort is geschoten en heeft beterschap beloofd. Hoe, is op dit moment onduidelijk…

De gemeenteraad heeft op 14 december een vergadering waarin mogelijk het plan voor windenergie wat vertraagd gaat worden, juist vanwege die slechte communicatie in de afgelopen maanden.

Indien de gemeenteraad dit niet doet, zal ze ervoor kiezen om volle vaart door te denderen: 2022 NRD, 2023 MER en werkende turbines in 2026.
Wij willen heel graag het traject uitstellen om voor iedereen een beter beeld te krijgen op die plannen en niet nu doordenderen.

Ervaring met Mega-Molens

Nooit eerder is in Nederland een windturbine geplaatst van 260 (!) meter hoog. Zeker niet in het meest windluwe gebied van Nederland…

Het is nog onduidelijk welke kaders worden gehanteerd, maar het lijkt er op dat het afstandscriterium (500m) in andere landen groter is en afhankelijk van de hoogte. De voet van de turbine heeft een fundering: 100 ton per MW en daaraan zit een mast van minimaal 8 meter doorsnede.

 • De grootste zorg is onderschatting van het effect (licht en geluid), wetgeving beschermt onvoldoende
  • Licht: slagschaduw zichtbaar, zelfs in huis, in een interval
  • Signaalverlichting: in stiltegebieden/lichtarme gebieden is fel rood licht zichtbaar
  • Geluid: normen van 41 dB (nacht) en 47 dB (overdag) in gemiddelde belasting;
   op piekmomenten is het geluidsniveau vele malen hoger
  • Zeer lage tonen zijn niet waarneembaar voor het gehoor, maar wel voelbaar (trillingen)
 • Geen ervaring met turbines van 260 meter hoogte, effecten van kleinere turbines op de gezondheid van mensen:
  gezondheidsschade door geluidshinder en slagschaduw, slapeloosheid, concentratieverlies, hoofdpijn en oorsuizen, problemen met spraak-, taal- en leerontwikkeling, stress en depressie, aantasting immuunsysteem, toegenomen kans op beroerte, hartinfarct, zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte
  Het is een medisch experiment zonder veiligheidswaarborgen
 • Windturbines vormen een direct gevaar voor vogels en vormen een barrière in (vogel-)trekroutes
 • Windturbines in gemeente Echt-Susteren zorgen voor verslechtering van de biodiversiteit

De impact is enorm, en wat levert het op?

Wie gaat het betalen?

De gemeente start als investeerder: er is mogelijk een budget van 25 miljoen euro. Die investering is gebaseerd op een berekening met vermogensopbrengsten die gelden voor windmolens op zee, niet op land:  zee 50%, op land (aan de kust) 25%, binnenland 13% (?). Daarmee komt het financieel rendement van bijna 10% in gevaar. Er is geen rekening gehouden met:

 • dalende stroomprijzen (toename aanbod windenergie)
 • wegvallen subsidie
 • planschade (compensatie waardedaling huizen)
 • minder OZB-inkomsten, mogelijk verhoging belastingen (?)

 Landschappelijk doodvonnis

Echt-Susteren zet de laatste jaren stevig in op verandering, met name kapitaalgedreven. Van links naar rechts door het smalste stukje Nederland: naast de Maas en het kanaal zie je de Mega-loodsen en een versnipperd winkelgebied, gevolgd door een hotel en industriegebied (dat wordt uitgebreid tot aan Sint Joost). Een tanklocatie met “foodshops” in het noorden maakt het beeld compleet.
Het kleine stukje groen en rust in het oosten wordt gevuld met zonneweides (paneelpercelen) en in het oog springende windturbines van 260 meter hoog. Al hebben deze molens een (gratis?) observatiedek voor toeristen, het is niet fraai wat ze te zien krijgen… 

Roerdalen

De gemeente Roerdalen is in gesprek gegaan met de inwoners die hun zorgen hebben geuit.
Daarop is door de raad het besluit genomen dat er geen windturbines komen aan de rand met Echt-Susteren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald…

 

Belangen Leefbaarheid Omwonenden Windmolenparken Echt-Susteren (BLOW-ES)

 

Nieuws uit Echt-Susteren