Een drukke avond in de Annendaal…een terugblik

Een terugblik op de informatieavond over windturbines op 8 december in de Annendaal

Informatieavond windturbines
(8 december, de Annendaal, Maria Hoop)

Vanavond heeft u een aantal lokale sprekers gehoord over de consequenties van windturbines in het smalste stukje Nederland. Met deze avond is geprobeerd inwoners van Echt-Susteren bewust te maken van de komst, de plannen van de gemeente en de gevolgen voor de inwoners.

Communicatie gemeente

 • Gemeente geeft aan dat ze in dit verhaal tekort is geschoten en wil dit verbeteren.
  Hoe, is op dit moment nog onduidelijk
 • In de gemeenteraad vergadering van a.s. 14 december wordt de energievisie besproken, waarin het plan voor windenergie bevestigd wordt.
 • Indien de gemeenteraad ervoor kiest om op volle vaart door te gaan, komen we vrij snel in een formeel traject (NRD , MER, vergunningen) terecht richting realisatie.
 • Alvorens door te gaan zou de haalbaarheid onderzocht moet worden; is er draagvlak? en voor- en nadelen moeten zorgvuldig worden afgewogen door onze gemeenteraad.

Plannen gemeente

 • Nederland moet energieneutraal zijn in 2050 (Rijksopgave)
 • In 2030 is de afspraak 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990
 • Opdracht voor gemeente Echt-Susteren is 100 GWh duurzaam opwekken in 2030
 • Keuze gemeente: 1/3 zon op dak, 1/3 zon op land en 1/3 windenergie
 • 3 zoeklocaties voor windparken met 5 a 6 windturbines tot 260 m hoog: A “Kranenbroek” B “Echterbroek/Pepinusbeek” C “Koningsbosch”
 • Tijdlijn: 2022/2023: Notitie Reikwijdte en Detaillering (NRD), 2023: Milieu Effect Rapportage (MER) en vergunningverlening, vanaf 2026 zijn windturbines operationeel

Licht (schaduw) en geluid

 • De grootste zorg is onderschatting, wetgeving beschermt onvoldoende
 • De Regelgeving beschouwt niet alle aspecten van hinder en staat op onderdelen ter discussie; als die het toetsingskader gaan bepalen, gaan we veel last ondervinden.
 • Geluid: normen van 41 dB (nacht) en 47 dB (overdag) toetsen een gemiddelde geluidsbelasting;
  op piekmomenten is het geluidsniveau hoger
 • Licht: slagschaduw zichtbaar, zelfs in huis, in een interval
 • Signaalverlichting: in stiltegebieden/lichtarme gebieden is fel rood knipperend licht zichtbaar
 • Afstandscriterium (500m) is in andere landen groter en afhankelijk van de hoogte

 Gezondheid

 • Geen ervaring met MegaMolens van 260 meter hoog
 • Medisch experiment zonder veiligheidswaarborgen
 • Effecten van kleinere turbines: gezondheidsschade door geluidshinder en slagschaduw, slapeloosheid, concentratieverlies, hoofdpijn en oorsuizen, problemen met spraak-, taal- en leerontwikkeling, stress en depressie, aantasting immuunsysteem, toegenomen kans op beroerte, hartinfarct, zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte

Vogels en biodiversiteit

 • Windturbines vormen een direct gevaar voor vogels
 • Locaties windturbines liggen op (vogel-)trekroutes
 • Windturbines in gemeente Echt-Susteren zorgen voor verslechtering van de biodiversiteit
 • Echt-Susteren is ongeschikt voor plaatsing windturbines

Landschappelijke impact

 • Impressies van het uitzicht op markante punten in de dorpen

Techniek

 • Wind is vooral aanwezig op zee en de kustprovincies!
 • In onze windluwe gemeente is de opbrengst minder: zee 50%, op land (aan de kust) 25%, Echt-Susteren 13%?
 • Windturbines zijn niet zo duurzaam als men ons doet geloven; een deel van de gebruikte materialen zijn zeer slecht voor gezondheid en milieu: SF6 gas en Bisfenol A.

Financiën

 • Gemeente is initiatiefnemer/investeerder; rendement gebaseerd op aannames.
 • Risico’s: opbrengst die tegenvalt in onze windluwe gemeente, subsidies die wegvallen, planschade, negatieve stroomprijs,..
 • Waardedaling huizen: volgens een recent TNO rapport daalt de waarde van huizen in ruime buurt (2 km) van deze mega molens 10 tot 15 %.

Het zou jammer zijn als we over 5 jaar tegen elkaar zeggen: Dit hadden we toch niet  moeten doen.

Laat ons zorgvuldig voor-en tegen argumenten wegen

Oproep:

 • Deel de informatie met buren, vrienden of kennissen
 • Deel uw vragen of zorgen (via onderstaand emailadres)
 • Wil je meewerken aan bewustwording onder de inwoners van Echt-Susteren? Meld je aan
 • Zet 14 december in uw agenda: de visie op de energietransitie wordt besproken in de raadsvergadering van de gemeente Echt-Susteren
  • Vraag de raadsleden om de energievisie niet aan te nemen,
   voordat zorgvuldig onderzoek naar windenergie is gedaan

Meer informatie: 
www.doordachterduurzaam.nl

Email:
echt-susteren@doordachterduurzaam.nl

Lees ook het artikel in de Limburger (9 december 2022):

Windmolens als doemscenario op drukbezochte burgeravond in Maria Hoop
Er staat amper wind, vogels trekken er massaal over, mensen worden er ziek van en huizen worden minder waard. Wie wil er na een informatiebijeenkomst in Maria Hoop überhaupt nog windmolens?