Op 28 juli heeft de wethouder duurzaamheid aan het eind van de eerste informatiebijeenkomst toegezegd dat vooraf toegezonden vragen tijdens de tweede bijeenkomst beantwoord zullen worden. Wij hebben een oproep geplaatst om vragen toe te sturen. Deze hebben we gebundeld met onze eigen vragen en het pakket van 41 vragen op 23 augustus aan de wethouder toegezonden. Ook hebben we ze naar de gemeenteraad gestuurd, zodat deze betrokken kunnen worden bij de voorbereiding op de commissievergadering van 6 september en de raadsvergadering van 29 september. Hieronder vind je al onze vragen.

In sommige antwoorden van de gemeente wordt gerefereerd aan de bijlagen. De PDF met vragen, antwoorden en bijlagen kun je downloaden via onderstaande knop: 

Vragen m.b.t. draagvlakonderzoek

01

De gemeente schermt er mee dat het beleidskader zonne- en windenergie samen met inwoners is opgesteld.
a. Hoe heeft die participatie precies plaatsgevonden?
b. Welke vragen zijn destijds aan de respondenten voorgelegd? Wat zijn de volledige uitkomsten van deze dialoog?
c. Klopt het dat sprake is van slechts 74 respondenten (circa 0,35% van alle inwoners)?
d. Hoe was deze groep samengesteld? Vormen deze 74 respondenten een representatieve afspiegeling van de inwoners van Roerdalen? Kan dat aangetoond worden? Zo niet, is onderzocht hoe niet-deelnemers (= 99,65% van alle inwoners) er over dachten?
e. Zijn het aantal respondenten en de gehanteerde methoden naar wetenschappelijke standaarden voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen? En dus te kunnen spreken over de mening van de inwoners van Roerdalen? Zo nee, waarom doet u dat dan?
Antwoord gemeente:
a. zie Beleid windenergie - Samen Doen, Samen Duurzaam (samendoensamenduurzaam.nl) en het beleidskader zonne- en windenergie, hoofdstuk 1; Het proces van tot stand komen. In het kort: de participatie is aangepast aan de coronamaatregelen. Dit betekende een digitale enquête, drie digitale bijeenkomsten en via de e-mail reageren op de concepttekst van het zon- en wind beleid. Daarnaast is gesproken met stakeholders, zoals de LLTB en natuurorganisaties en was een raadswerkgroep betrokken.

b. De enquêtevragen en resultaten en de presentaties van de digitale bijeenkomsten zijn als bijlage bij dit antwoorddocument gevoegd.

c. d. en e. Alle inwoners van Roerdalen zijn uitgenodigd om de digitale enquête in te vullen en/of deel te nemen aan een digitale bijeenkomst. De uitnodiging is via alle communicatiekanalen verspreid; het is ook de verantwoordelijkheid van inwoners zelf om zich op de hoogte te stellen van wat er gaande is in de gemeente. Vervolgens is het aan inwoners om de uitnodiging te accepteren of om ervoor te bedanken. Het klopt dat 74 inwoners de enquête hebben ingevuld. Ten slotte, participatie is geen wetenschappelijk onderzoek. Ook is participatie niet hetzelfde als de representatie van de bevolking in de gemeenteraad. Bij participatie wordt iedereen uitgenodigd om een bijdrage te leveren, daarvoor worden verschillende manieren aangeboden en vervolgens is wie meedoet, goed. De democratische verhoudingen zijn zo dat de gemeenteraad het laatste woord heeft.
Opmerking:
Uit het antwoord blijkt inderdaad dat slechts 0,35% van de inwoners heeft deelgenomen aan de participatie over het beleidskader. Dat mag naar ons oordeel met recht mager genoemd worden.
Vragen m.b.t. draagvlakonderzoek

02

Als er onvoldoende draagvlak is, dan volgt geen volgende stap, zei de wethouder duurzaamheid tijdens de informatiebijeenkomst van 28 juli. Wat is de volgende stap? Het raadsbesluit van 29 september? En wanneer is sprake van voldoende draagvlak? Kunt u dat concreet maken? Het lijkt ons zaak dat hierover vooraf consensus is, zowel wat betreft methode als te hanteren normen.
Antwoord gemeente:
Ja, de volgende stap is het raadsbesluit van 29 september. Dan beslist de raad om het onderzoek naar windturbines op het Meinwegplateau en/of in Montfort-Zuid wel of niet voort te zetten. In de gemeenteraad is draagvlak wanneer de meerderheid van de raad voor stemt. De college- en raadsleden beoordelen steeds zelf in hoeverre zij het draagvlak in de gemeente voldoende vinden om voor een vervolgonderzoek te stemmen. Zij zullen steeds meewegen wat zij horen van de verschillende inwoners van de gemeente én wat zij nodig achten voor de gemeenschap als geheel.
Opmerking:
De gemeente durft geen duidelijk beeld te geven van wat onder draagvlak wordt verstaan. Dit betekent dat dit dus altijd toegeredeneerd kan worden naar de gewenste uitkomst. Dat geeft weinig duidelijkheid aan de voorkant.
Vragen m.b.t. draagvlakonderzoek

03

De gemeente geeft aan dat ook in de vervolgfase draagvlakonderzoek gaat plaatsvinden. Hoe gaat u dat doen? En wanneer? Wegen de reacties van inwoners die in de buurt van windturbines wonen daarbij zwaarder als die van inwoners die geen hinder ondervinden? Zo nee, waarom niet en staat de uitkomst van het draagvlakonderzoek daarmee niet al op voorhand vast? Zo ja, hoe gaat u dat dan doen?
Antwoord gemeente:
zie Samenvatting-informatiebijeenkomst-28-juli-2022.pdf (samendoensamenduurzaam.nl) onder het kopje ‘Draagvlak’. Hoe draagvlak in de samenleving gedurende het hele proces precies te meten, moet nog nader worden uitgezocht. Wel is al duidelijk dat het om draagvlak gaat vanuit verschillende belangen en invalshoeken.
Opmerking:
De gemeente wil op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. draagvlakonderzoek

04

Bent u bereid onze informatiebijeenkomst van 12 september 19.30 uur op de website van Samen Duurzaam te plaatsen? En komt u ook? U bent van harte welkom.
Antwoord gemeente:
Dank voor de uitnodiging. De programmamanager duurzaamheid zal in ieder geval aanwezig zijn. We delen de informatie over uw informatiebijeenkomst graag. Dat doen we o.a. op de website samendoensamenduurzaam en via een nieuwsbrief.
Opmerking:
Dit heeft de gemeente inderdaad zo gedaan. Omgekeerd hebben wij de informatiebijeenkomst van de gemeente gepromoot, inclusief het aanpassen van de datum op onze spandoeken bij de ingangen van het dorp.
Vragen m.b.t. gehanteerde normen locatiekeuze

05

Hoe is de afstand van 400 meter tot de dichtstbijzijnde gevoelige bestemming bepaald? Nederland kent m.i. geen afstandsnorm. Deze 400 meter is daarom vermoedelijk een afgeleide van het geluidniveau dat met de afstand afneemt. Klopt dit? Zo nee, wat dan wel?
Antwoord gemeente:
Het klopt dat deze afstand wordt bepaald door het geluidsniveau. In Nederland wordt op dit moment deze 400 metergrens als standaard gebruikt in onderzoeken. (Zie Samenvatting-informatiebijeenkomst-28-juli-2022.pdf (samendoensamenduurzaam.nl) onder het kopje ‘Afstand tot huizen’ en Onderzoek naar haalbaarheid - Samen Doen, Samen Duurzaam (samendoensamenduurzaam.nl) onder het kopje ‘Afstand tot gevoelige objecten’). Er wordt landelijk gewerkt aan nieuwe normen en wetgeving. We zullen ons minimaal houden aan de wettelijke ondergrens. Een van de vragen voor het vervolgonderzoek is of we in Roerdalen aanvullende eisen willen stellen en wat daarvan de consequenties zijn.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer. Dat Roerdalen zegt zich in ieder geval te zullen houden aan de wettelijke ondergrens is niet geruststellend.
Vragen m.b.t. gehanteerde normen locatiekeuze

06

De geluidsnorm (Lden) is doorgaans 47 dB(A) ('s nachts: Lnight = 41 dB(A)). Let op! Dit zijn jaargemiddelden, geen piekwaarden. Welke piekwaarden vindt u nog acceptabel, tegen de achtergrond van het welzijn van uw inwoners? Dit is nadrukkelijk geen vraag naar de landelijke minimumnorm (die dus ook geldt voor zwaar verstedelijkte gebieden, omgevingen van zware industrie, enzovoort), maar naar wat u als bestuur van de kleinschalige, landelijke klein-geluk-gemeente Roerdalen voor uw eigen inwoners acceptabel vindt.
Antwoord gemeente:
We moeten nog bepalen welke piekwaarden we in Roerdalen acceptabel vinden. Dit is onderdeel van de vele vervolgonderzoeken die nog nodig zijn om te bepalen of de windturbines in Roerdalen haalbaar zijn.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. gehanteerde normen locatiekeuze

07

De 400 meter is een afgeleide normwaarde. Dat zou in de situatie van Montfort-Zuid met een voorkeurswindrichting zuid-west wel eens tegen kunnen vallen. Geluid draagt met wind mee, aanmerkelijk verder. Klopt het dat de mogelijke locatie van de windturbines bij zuid-westenwind ongunstig is voor de kern Montfort? Zou daarom dus niet door u in het belang van uw inwoners een ruimere afstandsnorm gehanteerd moeten worden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord gemeente:
In het eerste onderzoek dat nu gedaan is onderzocht welke gebieden in Roerdalen sowieso afvallen op grond van wet en regelgeving. Voor de locaties die overblijven is nog veel vervolgonderzoek nodig. Daarin moet duidelijk worden wat het geluidseffect is van de meestvoorkomende windrichting voor de kern Montfort. Daaruit kan inderdaad blijken dat ruimere afstandsnormen noodzakelijk zijn. Daarnaast geldt ook hier het antwoord op vraag 6.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. gehanteerde normen locatiekeuze

08

Wat vooral opvalt is dat met deze benadering de grenzen van het landelijk geaccepteerde toelaatbare worden opgezocht. De aangegeven grenswaarden zijn gebaseerd op het zoveel mogelijk ruimte bieden voor plaatsing van turbines. Wat is net nog acceptabel, in rapportcijfers uitgedrukt 'een 6-'. En dat terwijl de gemeente z’n eigen (ruimere) normen mag stellen, in het belang van de eigen inwoners. Waarom neemt u de Pondera-benadering, gericht op maximalisering van het aantal windturbines, over en is er niet gekozen voor een eigen meer bewoners gedreven benadering? Bij een bewonersgerichte aanpak zou de opdracht ook geweest kunnen zijn om een afstand te bepalen o.b.v. een veilige bewonersvriendelijke norm. Waarom heeft u dat niet gedaan?
Antwoord gemeente:
Het lijkt er zeer sterk op dat zon en wind de enige twee technieken zijn waar tot 2030 op serieuze schaal opwek mee te realiseren is. Roerdalen neemt haar verantwoordelijkheid en wil bijdragen aan de realisatie van grootschalige duurzame opwek. Om te voorkomen dat dit alleen via grootschalige zonnevelden gebeurt, dus met een groot ruimtebeslag als gevolg, heeft onze gemeenteraad gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor windenergie in Roerdalen. Het onderzoek van Pondera laat zien dat er in Roerdalen maar heel beperkt mogelijkheden zijn binnen de landelijk geaccepteerde toelaatbare normen. In het vervolgproces komt ook de vraag aan bod welke normen Roerdalen wil hanteren en welk effect dit heeft op de locaties die overbleven na het eerste onderzoek. Met het collegebesluit van 16 september wordt duidelijk dat de gemeente de overlast voor inwoners wil minimaliseren. Daarom heeft het college aangeven dat in Montfort-Zuid alleen verder onderzoek gedaan mag worden naar lagere en mogelijk minder windturbines dan de 250 meter hoge turbines die als referentie waren gebruikt in de eerste verkenningen.
Opmerking:
Het collegebesluit van 16 september was er niet gekomen, als vanuit onze stuurgroep niet met een beroep op de Wet Open Overheid alle stukken rondom geschikte locaties mega-molens waren opgevraagd. Dan was dat gewoon in de la blijven liggen en was het college blijven koersen op mega-molens van 250 meter bij Montfort.
Vragen m.b.t. gehanteerde normen locatiekeuze

09

Het niveau aan de gevel (de genoemde 47 dB(A)) houdt geen rekening met een referentiewaarde gebaseerd op de huidige kwaliteit van leven. Iemand aan een drukke weg in de Randstad zal minder overlast ervaren dan iemand in een stil gebied zoals in het landelijke Roerdalen. Hoe kijkt u hier tegenaan? Worden de kernkwaliteiten voor inwoners voldoende meegewogen?
Antwoord gemeente:
De eerste verkenning is puur onderzoeksmatig geweest. Daarbij hebben we de –voor zover bekende en algemeen geaccepteerde- wettelijke normen aangehouden. Zo ook voor de wettelijke geluidsnormen. De kernkwaliteiten van iedereen zijn daarbij gelijk. We hebben hierbij dus geen rekening gehouden met of bepaalde doelgroepen geluid anders ervaren dan andere doelgroepen. In de vervolgonderzoeken moeten we ook bepalen hoe we omgaan met de geluidsnormen. Met het collegebesluit van 16 september geeft de gemeente hieraan al wel richting.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. gehanteerde normen locatiekeuze

10

Het getal in dB(A) is voorts een 'koud' getal en bovendien een gemiddelde. Er zijn momenten, bijv. bij onderhoud of nauwelijks wind, waarbij de waardes lager liggen, maar ook momenten die aanmerkelijk hoger kunnen liggen. De pieklasten aan de gevel komen dan op een niveau dat een normaal gesprek op straat (buiten) al wordt verstoord en je met stemverheffing moet spreken. En ook 's nachts is een piekwaarde hoger dan 41 dB bij een open slaapkamerraam onacceptabel hoog. Bent u het hiermee eens? Zo nee, kunt u dit dan weerleggen?
Antwoord gemeente:
Als er in Roerdalen windturbines komen willen we de overlast voor inwoners zo veel mogelijk beperken. De vraag wat wel en niet acceptabel is, is onderdeel van het vervolgproces. Het beeld dat naar voren komt uit het technisch rapport dat het college op 16 september heeft besproken is aanleiding geweest om bij te sturen. Het college vindt de mogelijk impact van 3 windturbines van 250 op Montfort en een deel van Sint Joost niet acceptabel.
Opmerking:
Dat vond onze stuurgroep ook al niet, en daarom hebben we onderliggende stukken opgevraagd. En toen die op tafel kwamen, heeft het college z'n standpunt herzien.
Vragen m.b.t. gehanteerde normen locatiekeuze

11

Daarbij komt dat turbine producenten zich baseren op net geproduceerde turbines. De rotorbladen, waaronder de geluidreducerende 'uilenvleugels', slijten echter in de tijd en zorgen in die toestand voor aanmerkelijk meer geluid. Is dit bij u bekend? Een veiligheidsmarge is daarom geen overbodige luxe. Bent u daartoe bereid?
Antwoord gemeente:
We vinden het belangrijk dat inwoners zo weinig mogelijk overlast ervaren van windturbines. Dank voor uw signaal over slijtage en het effect daarvan op geluid. Onderdeel van het vervolgproces is om dit concreet uit te werken. Ook het gebruik van veiligheidsmarges kan helpen om te zorgen dat overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Opmerking:
Dat windmolens slijten en dat dat effect heeft op geluid, was dus kennelijk nog niet bekend. Terwijl eerder is aangegeven dat er voldoende deskundigheid in huis was. De gemeente wil verder ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. gehanteerde normen locatiekeuze

12

Stel, er komen windturbines en hectaren met zonnepanelen in Montfort-Zuid:
a. Kan Sint Urbanus Montfort nog gebruik blijven maken van het schietterrein? Ons schootsveld reikt tot op het gebied waar de gemeente de windturbines en/of zonneweides wil bouwen. Ook hebben wij een vergunning om x-aantal keer per jaar zonder kogelvanger te schieten. Hierbij bestaat het risico dat kogels afdwalen tot bij de windturbines en/of zonnepanelen.
b. Welke consequenties heeft het eventueel plaatsen van de windmolens en/of zonnepanelen voor het organiseren van evenementen op ons evenemententerrein, direct gelegen tegen het gebied wat de gemeente voor ogen heeft (regelmatig een schuttersfeest en 2-jaarlijks het Montforter Oldtimer Treffen)?
c. Kan Schutterij Sint Urbanus Montfort de toezegging krijgen dat de eventuele plaatsing GEEN negatieve gevolgen zal hebben voor onze huidige vergunningen en eventuele hierop volgende verlengingen? Zo nee, waarom niet en wanneer dan wel?
Antwoord gemeente:
De gevolgen voor de schutterij en het schietterrein zijn nog niet onderzocht. Dit is onderdeel van de vervolgonderzoeken. Daarin zullen de vragen die u stelt worden meegenomen. Een toezegging dat er geen negatieve gevolgen zullen zijn is nu niet te geven. Het is namelijk nu niet duidelijk wat de gevolgen precies zijn en welke mogelijke oplossingen er zijn voor deze gevolgen.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer, ook voor onze schutterij.
Vragen m.b.t. gehanteerde normen locatiekeuze

13

Een van de kernwaarden van kasteel Montfort is de relatie met z’n omliggend landschap. Met direct aangrenzend aan het kasteel en de kasteeltuinen het Grootbroek/Eerselen, het voormalige burchtmeer. Vindt u een enorm oppervlak aan zonnepanelen, inclusief mega-molens in de nabijheid van zo’n monument een verstandige keuze? Moet ook hier volstaan worden met de minimale huidige landschappelijke afstandsnormen of heeft u daar zelf een eigen opvatting over? Wat is de visuele impact van mega-molens?
Antwoord gemeente:
Of de komst van windturbines, al dan niet in combinatie met een zonneveld verstandig is is van veel factoren afhankelijk. De visuele impact is daar één van, naast vele andere factoren die nog onderzocht moeten worden. De huidige landschappelijke norm was de meest objectieve om te gebruiken voor een eerste onderzoek. Net als bij vraag 6 aangegeven moeten we in het vervolgproces nog bepalen welke normen we in Roerdalen willen toepassen.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer, ook voor de vrijwilligers van kasteel Montfort.
Vragen m.b.t. gehanteerde normen locatiekeuze

14

In 2017 heeft u richting de gemeente Wassenberg geprotesteerd tegen plannen voor windmolens van maximaal 200 meter. Gelden de daarin gehanteerde argumenten op gebied van onder meer landschap, toerisme en recreatie ook voor de omgeving van (kasteel) Montfort? Zo nee, waarom niet?
Antwoord gemeente:
De argumenten uit 2017 zijn ook nu nog deels relevant. De situatie op de Meinweg is veranderd met de bouw van windturbines in Duitsland. Daarmee is van een ongerept landschap geen sprake meer. In 2017 was er bestuurlijk geen draagvlak voor windturbines in Roerdalen. Dit is de afgelopen jaren veranderd. Enerzijds door het inzicht dat we windenergie nodig is om onze bijdrage aan opwek van duurzame energie te halen en de inzet van landbouwgrond voor zonnevelden zoveel mogelijk te beperken. Anderzijds is met de bouw van windturbines in Duitsland het landschap veranderd. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het zon- en windbeleid het Meinwegplateau toegevoegd als onderzoeksgebied voor windenergie. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat Nederland kwetsbaar is in de energievoorziening. Het gaat er dus ook om, om minder afhankelijk te worden energiebronnen in het buitenland.
Opmerking:
Het kan verkeren.... Maar goed om te lezen dat ook het college van Roerdalen vindt dat bij de Meinweg geen sprake meer is van een ongerept landschap, dit in tegenstelling tot Montfort-Zuid.
Vragen m.b.t. gehanteerde normen locatiekeuze

15

Het zoekgebied grenst aan natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap, zoals het Schrevenhofsbroekje, het Reigersbroek en het Rozendaal. In 2017 maakte u zich zorgen over windmolens in Wassenberg en noemde daarbij ook impact op natuurwaarden. Hoe maakt u die afweging voor Montfort-Zuid?
Antwoord gemeente:
Als de gemeenteraad besluit tot vervolgonderzoek is de impact op natuurwaarden één van de onderzoeken. Op basis van de uitkomsten daarvan, en van de andere onderzoeken, moeten we afweging maken of windturbines bij Montfort-Zuid haalbaar zijn.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. locaties

16

Pondera hanteert in haar onderzoek de 400- en 550-meter normen, om vervolgens te concluderen welke locaties als kansrijk overblijven. Er is echter volop discussie gaande over of deze afstanden niet ruimer genomen moeten worden. Heeft de gemeente hier zelf een opvatting over, gelet op impact voor inwoners, of wordt zonder eigen opvatting alleen maar de thans geldende landelijke minimumnorm gehanteerd?
Antwoord gemeente:
Zie ook het antwoord op vraag 5,7, 10 en 11. Het klopt dat er volop discussie gaande is over de afstandsnormen. We hebben Pondera bewust gevraagd ook de 550 norm te gebruiken, waarmee duidelijk werd dat de mogelijkheden in Roerdalen nog beperkter zijn dan ze al waren met de 400 metergrens. De nog vast te stellen wettelijke norm wordt het minimum waar we vanuit gaan. In het vervolgproces bepalen we of we hier in Roerdalen van af willen wijken (dus nog ruimere afstanden) en wat daarvan de consequenties zijn.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. locaties

17

Bureau Pondera heeft op basis van het in kaart brengen van waar geen windturbines mogen komen vier locaties als kansrijk bestempeld. Vervolgens zijn door ‘ambtelijke voorselectie’ twee locaties afgevallen.
a. Hoe heeft die ambtelijke voorselectie plaatsgevonden?
b. Wie waren hierbij betrokken?
c. Welke criteria zijn hierbij gehanteerd?
d. Hoe heeft weging van deze criteria plaatsgevonden?
e. Hebben hierin mogelijke synergievoordelen vanwege samenwerking met Echt-Susteren een rol gespeeld?
f. Hoe was de onderlinge ranking van de vier locaties?
g. Na de stortplaats in de regionale noordwesthoek van Montfort en het LOG in de noordoosthoek, is nu Montfort-Zuid aan de beurt voor een ingrijpende ruimtelijke ontwikkeling. Is meegewogen dat dit wel erg veel stapeling bij één kern is?
h. Mogen we alle stukken rondom deze ambtelijke voorselectie ontvangen?
Antwoord gemeente:
a. De gemeenteraad heeft richtinggevende uitspraken gedaan. Windturbines moeten bij elkaar staan en zoveel als mogelijk aan de grenzen van de gemeente worden gebouwd. Op deze manier zien minder inwoners voor Roerdalen de windturbines. Op basis van deze criteria vielen 2 locaties (Linnerveld en Posterholt-Vlodrop) af. Voor de locatie in het Linnerveld gold bovendien dat het zoekgebied zo beperkt is dat dit naar verwachting veel beperkingen zou opleveren in de verdere technische en ruimtelijke uitwerking.
Tot slot is gekeken naar de grondpositie van de gemeente in de vier gebieden omdat de gemeente zoveel mogelijk regie wil voeren op het proces en mogelijk op termijn ook op de ontwikkeling van windturbines. In het gebied Montfort zuid heeft de gemeente de beste grondpositie. Dat maakt het makkelijker om regie te voeren.
br> b. Deze voorselectie is gedaan door de projectleider wind in afstemming met de programmamanager duurzaamheid en de portefeuillehouder duurzaamheid

c. De criteria waren: a)Het beleidskader zon en wind waarin de raad het Meinwegplateau als zoekgebied heeft aangewezen b)De richtinggevende uitspraak van de gemeenteraad om de grenzen van de gemeente op te zoeken, zodat het minste aantal inwoners windturbines in de omgeving krijgt c)De richtinggevende uitspraak van de gemeenteraad om te clusteren. Dit was ook reden waarom de gemeenteraad het Meinwegplateau heeft aangewezen. Aan de Duitse zijde van de grens staan al windturbines d)De grondpositie van de gemeente en daarmee de mogelijkheid om regie te voeren op zowel het proces als de ontwikkeling van windturbines. Zodat, als deze ontwikkeling rendabel is, de opbrengst maximaal ten goede komt aan de gemeente en haar inwoners.

d. Er is eerst gekeken naar ligging van de zoekgebieden in de gemeente en ten opzichte van al bestaande winturbines in buurgemeenten, dus criterium a, b en c. Daarna is gekeken naar criterium d

e. Over de ontwikkelingen in Echt Susteren hadden we geen informatie, behalve dat de gemeente de haalbaarheid van diverse gebieden aan het onderzoeken was. We hadden geen inzicht in deze zoekgebieden. Over synergievoordelen was bij de ambtelijke voorselectie nog niets te zeggen. Op 31 augustus heeft de portefeuillehouder overleg gevoerd met de gemeente Echt Susteren. Ook in dit gesprek werd duidelijk dat er nog geen locaties bekend zijn, maar dat er meerdere zoekgebieden worden onderzocht.

f. Er was geen sprake van een onderlinge ranking. Het Meinwegplateau was al door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied.

g. Dit is niet meegewogen. Het eerste onderzoek was een ruimtelijke verkenning naar de gebieden in Roerdalen waar windenergie niet en misschien wel mogelijk is.

h. Ja. Er is ook een WOO verzoek gedaan om naar deze stukken. We gaan dezelfde stukken met u delen
Opmerking:
Bijzonder, de ambtelijke voorselectie is mede gedaan door de wethouder. Verder niet bepaald breed. Onduidelijk is ook wanneer de ambtelijke voorselectie heeft plaatsgevonden, nu inmiddels duidelijk is geworden dat eind maart al verdiept werd op Meinweg en Montfort-Zuid, terwijl de raad pas op 29 september moet besluiten of hierop gefocust moet gaan worden. Wederom bijzonder.
Vragen m.b.t. locaties

18

Twee andere kansrijke locaties worden niet verder onderzocht vanwege impact op inwoners. Betekent voorsorteren op plaatsen in de randen van de gemeente dat de impact op de inwoners van Montfort al op voorhand anders gewogen wordt dan die van de andere kernen in Roerdalen en zelfs de kern Linne? Zo nee, waarom dan niet?
Antwoord gemeente:
Windturbines zijn altijd zichtbaar. De raad heeft onder andere aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar locaties waar een zo beperkt mogelijk aantal inwoners de turbines zien. Het gaat dus om aantallen inwoners.
Opmerking:
Ja dus. Dankjewel, gemeenteraad.
Vragen m.b.t. windturbines

19

De locatiekeuze is de resultante van het schrappen van locaties waar het niet zou kunnen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de resterende vier locaties geschikt zijn. Zijn er betrouwbare windsnelheidsgegevens ter plaatse van de vier voorkeursgebieden? Zo ja, kunnen we die krijgen? Zo nee, zouden die snelheden niet veel bepalender voor de geschiktheid van een locatie? Is het niet vreemd om nu al met het monopoly spel m.b.t. grondposities te starten, terwijl de economische geschiktheid nog niet is aangetoond? Zo nee, kunt u dat toelichten?
Antwoord gemeente:
Het klopt dat nog lang niet zeker is dat een van de zoekgebieden geschikt is. Het eerste onderzoek dat nu is uitgevoerd is een verkenning naar ruimtelijke beperkingen, zoals woningen, hoogspanningskabels, leidingen, natuurgebieden en wegen. De economische geschiktheid van een locatie is onderwerp van verder onderzoek. We hebben op basis van een enkele proefopstelling met 3 of 4 turbines wel op hoofdlijnen laten berekenen of windenergie onder voorwaarden economisch haalbaar zou kunnen zijn.

Met het vestigen van de WVG wil de gemeente het spel om de grondposities voorkomen. En daarmee zorgen voor tijd voor onderzoek en overleg met inwoners, waarin de gemeente de regie kan voeren. De gemeente wil dit in alle openheid doen. Daarom is er meteen na de eerste verkenning openheid gegeven over de zoekgebieden en zijn niet tal van vervolgonderzoeken gedaan.
Opmerking:
Inmiddels is duidelijk geworden dat er, zonder medeweten van de gemeenteraad, wel al tal van vervolgonderzoeken zijn gedaan, maar dan al eerder dit jaar.
Vragen m.b.t. locaties

20

Er zijn sterke indicaties dat de locatie Montfort-Zuid een redelijk windluwe locatie is. Wordt dit op locatie over een langere periode nog nader gemeten? Gemeten, omdat de ingezette rekenmodellen voor bepalingen grote afwijkingen laten zien.
Antwoord gemeente:
Er moet nog worden bepaald hoe de windsnelheden in de zoekgebieden verder onderzocht gaan worden. Dit is onderdeel van vervolgonderzoek, zowel de vraag wat we willen weten als hoe we dit gaan bepalen. Uiteraard willen ook wij zoveel mogelijk zekerheid over de windsnelheden, omdat die belangrijk zijn voor de keuze of windturbines haalbaar zijn.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. locaties

21

Kan de gemeente wat specifieker worden in het aantal turbines en meer exact over de plek waar deze landen? Wijs ze aan op de kaart a.u.b. In de presentatie was dit niet echt helder. Tevens meer specificaties waarmee nu is gerekend.
Antwoord gemeente:
Het eerste onderzoek dat is gedaan is nog niet zo specifiek. Alleen de zoekgebieden waarin de haalbaarheid van windturbines kan worden onderzocht zijn nu aangeven. Alle vragen over aantallen, hoogtes, opstelling ed. zijn vragen voor vervolgonderzoek, als de gemeenteraad daartoe besluit. Daarnaast moeten ook de kaders en normen waaraan we vervolgonderzoeken willen toetsen nog worden bepaald. We hebben enkele proefopstellingen bekeken, om te zien of een windpark ruimtelijk inpasbaar (zuiver technisch) zou zijn.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. windturbines

22

Duidelijk is inmiddels geworden dat er niet alleen sprake is van een duurzaamheidsdoelstelling, maar ook van de opdracht om nieuwe geldbronnen voor de gemeente aan te boren.
a. Waar hebben we het nu precies over, wat betreft de duurzaamheidsopgave? Hoe groot is de duurzaamheidsopgave voor de gemeente Roerdalen exact (in megajoules of anderszins)? En hoeveel is daar momenteel al van ingevuld of wordt binnenkort ingevuld met lopende initiatieven, zoals de zonneweide op de regionale stortplaats? Wat resteert er als opgave voor Roerdalen?
b. Kan de gemeente zich voorstellen dat de klimaatopdracht onuitvoerbaar is? En zo ja, gaan het college en de raad dan de rug recht houden en de opdracht terug geven?
c. In het gebied Montfort-Zuid zijn ook gronden in eigendom van andere overheden. Gaan zij ook windturbines exploiteren? Zo ja, kunt u daar meer over laten weten? Hebben hier al gesprekken over plaatsgevonden?
d. Is het beoogd financieel rendement van het zelf exploiteren van windturbines berekend met of zonder subsidie, onderhoudskosten en hoe verhoudt dit zich tot de investering? Hoe hoog is de investering?
e. Betekent de financiële opgave dat u van plan bent om dus meer groene stroom te gaan produceren dan vanuit de duurzaamheidsopgave noodzakelijk is? Is daar een maximum aan (50% meer, 100% meer, 500% meer....)?
f. Het veroorzaken van hoeveel negatieve impact op inwoners (gezondheid, woongeluk, landschapsbeleving, enzovoort) vindt u als klein-geluk-gemeente acceptabel ten behoeve van het spekken van de eigen begroting, redenerend vanuit de kerntaak van een gemeente, namelijk het bevorderen van het welzijn van inwoners? Hoe maakt u de afweging tussen beide?
g. Bij plaatsing van windturbines in Montfort-Zuid is de impact voor inwoners van Roerdalen overduidelijk onevenredig. Hoe verhoudt zich dit tot het genereren van inkomsten? De lusten voor iedereen, de lasten alleen voor Montfort? Hoe kijkt u hier tegenaan? Mochten de windturbines onverhoopt doorgaan, waar ik tegen ben, bent u bereid om bijvoorbeeld 50% van de jaarlijkse opbrengsten in een leefbaarheidsfonds voor maatschappelijke initiatieven te stoppen per kern, waarbij de storting per kern verband houdt met de afstand tot de windmolens (hoe dichterbij, hoe hoger)? Zo nee, waarom niet? Waarom wilt u lusten en lasten niet eerlijk verdelen? Krijgen inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisties met hinder dit dan op een andere manier gecompenseerd?
h. Waarom wordt nu alleen over windturbines gesproken en niet het hele plan voor een energiepark met zonneweides bij Montfort? Dit lijkt op een salami-tactiek, terwijl u pretendeert voorstander van open communicatie te zijn.
Antwoord gemeente:
a. Gemeente Roerdalen sluit aan bij het Klimaatakkoord. Het nationale Klimaatakkoord is een uitwerking van de Klimaatwet. Daarin staat voor het onderdeel ‘Afspraken voor Elektriciteit’ dat in 2030 70% van het elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen komt: windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. De gemeente Roerdalen volgt dit streven.

Een exacte absolute omvang is niet te benoemen. Want de opgave hangt af van vele factoren en ontwikkelingen af. Hoeveel energie gebruiken we in 2030 en 2050 ten opzichte van 1990 (het peiljaar waar de 49% en 95% reductie tegen worden afgezet). Dat is voor gas en elektriciteit samen. De stelregel is dat in 2030 70% van het elektriciteitsverbruik duurzaam wordt opgewerkt, Een aantal cruciale aandachtspunten daarbij zijn: oGaan we fors energie besparen en in welke snelheid? oGaan we meer elektrisch rijden en in hoe snel gaat die ontwikkeling? oGaan we veel elektrisch verwarmen en in welke snelheid? oGaan we volledig over op elektrisch koken en in welke snelheid? oGroeit het aantal inwoners, woningen, bedrijven, instellingen etc en daarmee het energieverbruik? Het lijkt er zeer sterk op dat zon en wind de enige twee technieken zijn waar tot 2030 op serieuze schaal opwek mee te realiseren is. En we hebben in Roerdalen nog geen hectare zon en geen windturbine gerealiseerd. Wel liggen er meer panelen op onze daken dan het landelijk gemiddelde. In hoofdstuk 3 van het beleidskader zon en wind hebben we een richting van de opgave bepaald en onderbouwing daarvoor opgenomen. We gaan daarbij uit van circa 70 miljoen kwh in 2030. In 2050 zal dit veel meer zijn. Dit zijn echt nadrukkelijk richtinggevende getallen. Ze zijn wel door de gemeenteraad als doel gesteld voor de ontwikkeling in Roerdalen.

b. College en raad willen actief bijdragen aan het realiseren van de klimaatopdracht. Dit is vastgelegd in het beleidskader zon en wind met een doelstelling in 2030. We onderzoeken nu of windenergie hierin een bijdrage kan leveren. Als dit niet uitvoerbaar blijkt te zijn zal gezocht worden naar alternatieven. Het gemeentebestuur zal uiteindelijk een afweging maken wat wel en niet uitvoerbaar is. Zowel technisch, financieel als maatschappelijk.

c. Er zijn nog geen gesprekken geweest met de grondeigenaren. Als het zoekgebied verder onderzocht gaat worden, wordt met alle grondeigenaren gesproken. d. De economische geschiktheid van een locatie is onderwerp van verder onderzoek. Indien er subsidiemogelijkheden zijn zullen deze in dit onderzoek ook worden meegenomen en ook het investeringsbedrag zal daarin opgenomen worden.

e. Om in 2050 CO2 neutraal te zijn is er meer energieopwek nodig dan we nu gepland hebben tot 2030. Als er windturbines komen, is het nu dus nog de vraag in hoeverre dit past in de duurzaamheidsopgave tot 2050. Ons uitgangspunt is dat we eerst onze opgave voor duurzaamheid willen invullen. Bij het invullen van deze opgave willen we dat de eventuele financiële opbrengst zo veel mogelijk binnen de gemeente houden.

f. De gemeente heeft meerdere taken. Het bijdragen aan de klimaatopgave om voor toekomstige generaties ook een prettig leefklimaat te kunnen bieden, is er één van. Ook het welzijn van onze inwoners is een belangrijk doel. Dat we daarin voor moeilijke keuzes komen te staan, die soms conflicteren is een gegeven. Voor elke ontwikkeling wegen we alles af wat nodig is om tot een keuze te komen in het belang van de hele Roerdalense gemeenschap. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om hierin de finale afweging te maken.

g. U doet goede suggesties voor de wijze waarop opbrengsten van windturbines ten goede komen aan de inwoners van Roerdalen. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over verdeling van de opbrengst. Dit is onderdeel van het vervolgproces. We willen samen met inwoners tot voorstellen komen over de inzet van de opbrengsten.

h. De mogelijkheid om de aanleg zonneweides te onderzoek in dit gebied is al bekend sinds het vaststellen van het zon en windbeleid. Dit geldt overigens voor alle delen van de gemeente die geen uitsluitingsgebied zijn voor zon en wind. Uit het eerste verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie blijkt dat in Roerdalen maar in een paar gebieden misschien mogelijk is. Dit is de informatie die nu centraal staat. Dank voor uw signaal, we zullen in de communicatie nog duidelijker zijn dat ook zonnevelden in deze gebieden mogelijk zijn.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. windturbines

23

Bureau Pondera hanteert in haar rapport windturbines van 250 meter als referentieturbine.
a. Wat vindt u zelf van zo’n hoge windturbine, tegen de achtergrond van het karakter van de gemeente Roerdalen?
b. Kunt u een voorbeeld noemen van een gebouw in de provincie Limburg met een vergelijkbare hoogte? Zo nee, welke drie gebouwen komen enigszins in de buurt?
c. In 2017 vond u windmolens in Wassenberg van maximaal 200 meter hoog onacceptabel, vanwege negatieve impact op de (inwoners van de) gemeente Roerdalen. Waarom maakt u voor de inwoners van Montfort een andere afweging?
Antwoord gemeente:
a. 250 meter is zonder twijfel een enorme hoogte afgezet tegen het karakter van Roerdalen. De gemeente beseft zich dat windenergie in Roerdalen zal leiden tot zichtbaarheid van de turbines. Het zo veel mogelijk beperken van de zichtbaarheid is daarom ook vanaf het begin aan de orde. De hoogte van de turbines speelt daarin nadrukkelijk mee. Ook het aantal turbines, de hoogte van de locatie waar ze staan, de zichtlijnen en het uiteindelijke ruimtelijk effect na eventuele oplossingen voor landschappelijke inpassing. Net als het aantal mensen dat de turbines ziet. De effecten van de hoogte van de molen op mens en omgeving, afgewogen tegen de doelstelling om onze bijdrage te leveren, is de puzzel die we samen willen en moeten leggen.

b. Een windturbinemolen is niet te vergelijken met een gebouw. In Nederland zijn dergelijke hoge gebouwen er niet.

c. Als gemeente Roerdalen hebben wij inderdaad een zienswijze ingediend. De argumenten uit 2017 zijn ook nu nog deels relevant. De situatie op de Meinweg is veranderd met de bouw van windturbines in Duitsland. Daarmee is van een ongerept landschap geen sprake meer. In 2017 was er bestuurlijk geen draagvlak voor windturbines in Roerdalen. Dit is de afgelopen jaren veranderd. Door het inzicht dat we windenergie nodig is om onze bijdrage aan opwek van duurzame in 2030 en daarna te halen en de inzet van landbouwgrond voor zonnevelden zoveel mogelijk te beperken. Bovendien is recent gebleken dat we in Nederland nog lang niet onafhankelijk zijn in onze energievoorziening. We willen eraan bijdragen om die kwetsbaarheid te verminderen.

Opmerking:
Roerdalen denkt de zichtbaarheid van mega-molens van 250 meter (dus 100 meter hoger dan de televisietoren van Roermond) te kunnen beperken? Verder wil de gemeente ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. windturbines

24

Een windmolen is een zeer hoog bovengronds, slank bouwwerk. Consequentie is dat er ondergronds veel beton nodig is om ervoor te zorgen dat de mast niet in de grond zakt, maar vooral ook dat deze niet kan omvallen. Vergelijkbaar met een boom die ondergronds wortels maakt vaak ter grootte van de boom zelf. Bij een 3mW turbine is daarvoor ca. 900 ton gewapend beton nodig (ref. . Is er nagedacht over wat te doen bij het verwijderen over bijv. 20 jaar, als de molen is verouderd en er volop energiealternatieven zijn? Het is fair om nu een verwijderingsbijdrage te calculeren, gebeurt dat ook? Dat geldt ook voor de milieu footprint oftewel de Levens Cyclus Analyse (LCA).
De milieuzorg geldt ook voor de niet afbreekbare en niet her te gebruiken polymeren die voor de rotorbladen worden gebruikt. Het gaat om grote hoeveelheden materiaal. Wordt daar ook rekening mee gehouden in de businesscase? Gebeurt dit op duurzame wijze?
Antwoord gemeente:
Deze vragen zijn onderdeel van het vervolgonderzoek. Ter informatie: Bij het beleid voor zonnevelden eist de gemeente vooraf garanties over het verwijderen van het park na einde levensduur.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. windturbines

25

Windturbines hebben een beperkte levensduur. Worden ze daarna ook weer volledig afgebroken? Is dat in de berekeningen meegenomen?
Antwoord gemeente:
Er zijn nog geen berekeningen gedaan. Bij zonnevelden heeft de gemeenteraad besloten dat verwijdering van het park gegarandeerd moet zijn. Het ligt voor de hand dat bij de bouw van windturbines vergelijkbare eisen worden gesteld.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf volledige duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. impact

26

Is er een (virtuele) maquette gemaakt zodat helder wordt wat een referentieturbine van 250 meter of hoger doet met een dorp. Qua beeld, qua schaal. Ik acht het in het kader van het betrekken van de bewoners noodzakelijk dat hier middelen voor ter beschikking worden gesteld. Ik werk in Eindhoven op een project waar we met technologie uit de gaming industrie zeer snel in staat zijn om een betrouwbare virtuele maquette te bouwen, waarin je vanuit allerlei standpunten de effecten kunt bekijken en zelfs de beschaduwing kunt onderzoeken. Dat vergt geen grote investering en levert heel veel inzicht op en is tevens een goed communicatiemiddel. Alle stakeholders (bewoners, gemeentebestuur, raadsleden, andere belanghebbenden) hebben nu elk een eigen beeld. Geen goede basis voor communicatie, maar met dit geweldige hulpmiddel kun je dat objectiveren. Ik kan een voorbeeld aanleveren en kan contacten leggen. Bent u bereid daar middelen voor beschikbaar te stellen, zodat een goed beeld ontstaat voordat besluiten genomen worden?
Antwoord gemeente:
Dank voor uw suggestie. We willen graag afstemmen hoe we dit vorm kunnen geven in het vervolgproces.
Opmerking:
Dan gaan we dat doen.
Vragen m.b.t. WVG

27

Wat doet slagschaduw met de gezondheid? Hoe storend of stress verhogend is dat op welke afstand? Welke gegevens zijn hierover met de gemeenteraad gedeeld? Bent u bereid om hierbij ook een bewonersgerichte benadering te hanteren, in plaats van het naleven van een kille norm die vanuit toepassingsdrang is ontstaan (de 6- oplossing)? Een bewonersgerichte benadering doet immers meer recht aan de fantastische kwaliteit van wonen die wij in Roerdalen genieten. Een 6- is daarom niet voldoende. Is de gemeente bereid om de bewoners gerichte benadering bij het stellen van normen te volgen, ook al liggen die boven de landelijke grenswaarden, te volgen? Op school was vroeger een 6- voldoende, maar een 8 of hoger was niet verboden en werd toegejuicht. Zo kan een gemeente laten zien dat zij er op de eerste plaats voor haar bewoners is. De hoogstaande kwaliteit van leven die Roerdalen kenmerkt, is in het geding. In veel buitenlanden bestaat vanwege slagschaduw, geluid en zicht een afstandsnorm van 5-10 x de totale hoogte. Bent u daartoe bereid? Zo nee, waarom niet?
Antwoord gemeente:
We willen inwoners betrekken bij vervolgonderzoeken. Uiteraard gelden de wettelijke normen als minimum. We moeten nog bepalen welke normen de gemeente wil gaan hanteren en in welke mate de gemeente ruimere normen en marges wil hanteren. Op 16 september heeft het college al wel besloten dat in Montfort Zuid alleen vervolgonderzoek gedaan mag worden met lagere en eventueel minder windturbines om de kans op overlast voor inwoners te minimaliseren.
Opmerking:
Fijn om te lezen dat Roerdalen zich aan de wettelijke normen zal houden. Verder wil de gemeente ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Vragen m.b.t. impact

28

Graag ontvangen wij een kopie van het slagschaduwrapport.
Antwoord gemeente:
Er is een eerste verkennende analyse gemaakt op basis van een voorbeeldopstelling, voorbeeld hoogte, voorbeeld aantal, voorbeeld locatie. Dit onderzoek staat op de website samendoensamenduurzaam.nl. Er is nog verder onderzoek nodig. Dat voeren we pas uit nadat de gemeenteraad op 29 september heeft besloten.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer. Wel is inmiddels gebleken dat er een haalbaarheidsonderzoek van 4 juli ergens in een la lag, met daarin ook een verkenning van slagschaduw.
Vragen m.b.t. impact

29

Er zijn de laatste jaren diverse projecten geweest om de natuur in onze gemeente te herstellen. Denk aan project Reigersbroek, Schrevenhofsbroekje en omgeving kasteel. Toerisme in de gemeente komt naar de diverse pensionnen/B&B's om hier te genieten van de rust, de ongerepte natuur, het cultureel erfgoed en het landschap. Rond kasteel Montfort is daar flink in geinvesteerd, ook met de kasteeltuinen. In Gemeente Roerdalen is er te weinig grondgebied wat gebruikt kan worden voor zonneweides/windturbines zonder de natuur die onze gemeente maakt bruut te verstoren. Bent u het daarmee eens? Zo nee, waarom niet?
Antwoord gemeente:
We vinden natuur en landschap heel belangrijk én we willen bijdragen aan het opwekken van duurzame energie.
In het Zon en Windbeleid zijn alle natuurgebieden en gebieden met hoge landschappelijke waarden uitgesloten van zonnevelden en windturbines. Het gaat om een groot deel van onze gemeente (ongeveer twee derde van oppervlakte). De een derde die overblijft biedt ruimte voor zonnevelden, mits ze aan strenge eisen voldoen. Zo moeten bv nadelige effecten op de natuur worden gecompenseerd.
Windturbines hebben vanwege bv hun zichtbaarheid veel meer impact op het landschap. We willen onderzoeken of en zo ja welke mogelijkheden er zijn voor windenergie. Uit de eerste verkenning die nu is gedaan blijkt dat er meer heel weinig gebieden in Roerdalen zijn waar windenergie misschien kan.
Voor zonnevelden zien we ruimte, voor windenergie moet onderzoek uitwijzen of er echt mogelijkheden zijn.

Ruimtelijke ontwikkelingen zoals zonneweides kunnen ook een impuls geven aan de vergroting van de biodiversiteit, dit is afhankelijk van de uitvoering van de plannen.
Opmerking:
Zonneweides dragen bij aan biodiversiteit....
Vragen m.b.t. impact

30

Is dit door de gemeente ook in acht genomen ten tijde van de aanvraag? Is er serieus onderzoek gedaan naar andere alternatieven of staart de gemeente zich blind op de theoretische opbrengsten die een windturbine eventueel met zich mee brengt? Heeft u aanvullend advies ingewonnen bij andere partijen, of vaart u uitsluitend op het advies van Pondera?
Antwoord gemeente:
Het eerste onderzoek was een ruimtelijke verkenning waar in Roerdalen sowieso geen windturbines kunnen worden gebouwd. De mogelijkheden blijken heel beperkt. De gemeenteraad moet nu besluiten of er vervolgonderzoek wordt gedaan. We willen in overleg met inwoners bepalen wat belangrijk is voor vervolgonderzoek. Uiteraard zullen we kritisch kijken welke partij of partijen onze het beste kunnen ondersteunen. We varen dus niet automatisch en uitsluitend op het advies van Pondera
Opmerking:
Vooruitlopend op de raad zijn er al vervolgonderzoeken voor Meinweg en Montfort gedaan, wederom door Pondera. We hebben nog geen ander adviesbureau in dit dossier gezien.
Vragen m.b.t. WVG

31

De gemeente kiest voor twee verschillende benaderingen: voor het Meinwegplateau overleg met de grondeigenaar, voor Montfort-Zuid voor het opleggen van het WVG- voorkeursrecht. Waarom kiest u niet voor dezelfde zekerheden voor beide locaties? Het voorkeursrecht is immers een krachtiger instrument dan overleg. Klopt het dat hierdoor projectontwikkelaars wel nog een kans maken op het Meinwegplateau en niet in Montfort-Zuid? Waarom vindt u dat geen probleem?
Antwoord gemeente:
In Montfort-Zuid zijn veel verschillende grondeigenaren, waaronder veel particulieren, die mogelijk allemaal afspraken kunnen maken met ontwikkelaars. Als dat gebeurt, dan zullen ontwikkelaars zich gaan mengen in de plannen. Dit hebben we liever niet. Door de Wvg te vestigen, kunnen we zelf de snelheid en de inhoud van de plannen bepalen. Op het Meinwegplateau gaat het om veel minder grondeigenaren, waarbij één eigenaar over een zeer groot grondgebied beschikt. Als deze eigenaar geen windturbines wil, dan zal dat op basis van de Wvg of op basis van een persoonlijk gesprek geen verschil maken. We hebben advies ingewonnen bij een bureau dat gespecialiseerd is in dit soort vragen. Zij gaven aan dat Wvg op de Meinweg geen meerwaarde heeft. Bij het vestigen van een Wvg op de Meinweg en de situatie dat de betreffende eigenaar de grond aan de gemeente aanbiedt, zou de gemeente aankoop serieus moeten overwegen zonder dat duidelijk is of een windturbines (al dan niet in combinatie met een zonneveld) haalbaar is. Dit levert de gemeente dan een groot financieel risico op van vele miljoenen euro’s. Dat vinden we niet verantwoord.
Opmerking:
Wij blijven dit een vreemde argumentatie worden. De Wvg verplicht een eigenaar tot eerst aanbieden van de grond aan de gemeente, maar de gemeente is niet tot aankoop verplicht. Het geschetst financieel risico is dus onzin. Ons inziens had, als echt sprake was van oprechte gelijkwaardigheid van de twee locaties, ook voor de Meinweg voor Wvg had moeten worden gekozen. Door dit niet te doen, is het beeld van een schijnverkenning opgeroepen, zeker omdat aanvankelijk college en ambtelijke organisatie de Meinweg wilden uitsluiten en dit door de raad is toegevoegd.
Vragen m.b.t. WVG

32

Er is onduidelijkheid over wie de eigenaar van het geschikte perceel op het Meinwegplateau is en in hoeverre het hier zou gaan om (iemand met banden met) een zeer invloedrijke persoon of familie. Kunt u, vanuit het in het Koninkrijk der Nederlanden voor iedereen geldend gelijkheidsbeginsel, onomwonden en overduidelijk verklaren dat deze eigenaar van uw gemeentebestuur bestuurlijk en/of ambtelijk in dit dossier geen enkele voorkeursbehandeling krijgt of met fluwelen handschoenen behandeld wordt (dus anders dan de ‘normale’ grondeigenaren)? Zo nee, is deze ongelijke behandeling niet ten nadele van de locatie Montfort-Zuid? Zo nee, waarom niet?
Antwoord gemeente:
Voor onze gemeente zijn alle inwoners en dus ook grondeigenaren gelijk. Omdat we in Montfort Zuid gekozen hebben voor de WVG hebben deze grondeigenaren een brief gekregen. We gaan met hen in gesprek als de gemeenteraad de WVG bekrachtigd. Net als dat we ook met de eigenaren op het Meinwegplateau in gesprek gaan. We begrijpen dat het niet vestigen van WVG op de Meinweg vragen oproept. Die beantwoorden we bij vraag 31.
Opmerking:
Zie onze reactie bij vraag 31. Verschillende benadering versterkt het beeld dat voor de Meinweg sprake is van een schijnverkenning.
Vragen m.b.t. vervolgproces

33

Bent u bereid om besluitvorming over locatiekeuzes en strategie windenergie uit te stellen ten faveure van betere dialoog? Zo nee, vindt u dan dat de dialoog goed verloopt en koerst op draagvlak?
Antwoord gemeente:
We vinden dialoog met onze inwoners erg belangrijk. Dat was en is onze aanpak bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie in Roerdalen. Een besluit van de gemeenteraad markeert de start van die dialoog en geeft richting aan het vervolgonderzoek dat nog moet gebeuren. We vinden het belangrijk dat de gemeenteraad zich nu uitspreekt en bepaalt of en zo ja welke gebieden in Roerdalen onderzocht gaat worden.
Opmerking:
De vragen zijn niet beantwoord.
Vragen m.b.t. vervolgproces

34

Is er, als de gemeente besluit om bepaalde locaties nader te onderzoeken, ruimte voor gedegen gemeenschappelijk onderzoek? Qua tijd en middelen? Incl. eventueel second opinion onderzoek (zorgvuldigheid voorop, geen overhaaste conclusies). E.e.a. uit te voeren door instellingen die ook het vertrouwen van de bewoners genieten. Voor het draagvlak van daaruit te trekken conclusies is dit zeer wenselijk. Als de raad besluit om de voorkeursgebieden aan een nader onderzoek te onderwerpen, kunnen we dan hierover afspraken maken? U wilt de bevolking bij de besluitvorming betrekken, dus lijkt ons dit een legitieme vraag.
Antwoord gemeente:
Jazeker. Als de gemeenteraad besluit tot vervolgonderzoek, dan betrekken we inwoners daarbij. Zorgvuldigheid staat ook voor de gemeente voorop. Dat was ook de reden om Wvg te vestigen, zodat deze ruimte ontstaat en we niet door speculanten beïnvloed worden. Helaas heeft dit voor veel onrust gezorgd.
Opmerking:
Mooi, daar gaan we gemeente aan houden. Zorgvuldigheid is overigens moeilijk te rijmen met het 'vergeten' van rapporten waarin geluids- en slagschaduweffecten voor inwoners Montfort staan beschreven.
Vragen m.b.t. vervolgproces

35

Is er ruimte om voordat er besluiten genomen worden met een groep bewoners samen met gemeente en raadsleden in de bus te stappen en een rondgang te maken naar enkele representatieve projecten? Waar we een goede indruk van het geluid, de slagschaduw op verschillende afstanden kunnen krijgen en waar we met ‘buren’ en anderen kunnen praten over hun ervaringen. Zo nee, waarom niet?
Antwoord gemeente:
Jazeker. Hierover maken we graag afspraken. We vinden het belangrijk dat een goed beeld ontstaat bij zowel raad, college als de inwoners. Locatiebezoek elders kan daarin een waardevolle rol spelen.
Opmerking:
Mooi.
Vragen m.b.t. vervolgproces

36

Vanaf twee windturbines is de provincie bevoegd gezag voor wat betreft de omgevingsvergunning. Omdat de gemeente maximale regie wil, kunnen er dus niet meer dan twee windturbines geplaatst worden. Bent u het hiermee eens? Bent u dus bereid om niet meer dan twee windturbines te plaatsen, mocht u onverhoopt hiervoor kiezen? Welke invloed hebben inwoners op besluiten van de provincie? Is die niet feitelijk kleiner gezien de afstand van de inwoners tot het provinciebestuur? En mocht de provincie bevoegd gezag worden, gaat u dan aan de zijde van de inwoners staan (zoals in 2017)?
Antwoord gemeente:
Het gaat hierbij voor de volledigheid om het aantal MW’s. Vanaf 5 MW wordt de provincie het bevoegd gezag. Dat is onder ander geregeld in de elektriciteitswet. De Provincie Limburg heeft in ambtelijke afstemming aangegeven geen gebruik meer te maken van deze bevoegdheid omdat de taakstelling voor windenergie die de provincie zelf had inmiddels is gerealiseerd. We lopen hier dus geen risico om de regie kwijt te raken. We hebben van de provincie nog geen definitieve duidelijkheid of zij op andere wettelijke gronden bevoegdheid heeft waarvan ze wel gebruik wil maken.
Opmerking:
Oké, helder.
Vragen m.b.t. betere oplossingen

37

Ik begrijp dat de gemeente onder druk staat om een bijdrage te leveren in de energie transitie. Ik overtuig graag iedereen dat een aantal Eiffeltorens in het landschap (zo hoog zijn ze bijna!) echt niet kunnen. Die in Parijs maakt overigens geen lawaai en levert geen slagschaduwen. Zonne energie op daken, en als dat niet lukt op velden, vraagt veel ruimte, maar daarin zijn betere oplossingen te vinden. Ik ben zelf actief op het gebied van innovatie en stel met nadruk dat er heel veel veelbelovende innovatie op dit gebied gaande is. Waarom zou de gemeente geen onderdeel van deze innovatie kunnen zijn? Ook op die wijze kan de gemeente laten zien dat zij haar uiterste best doet. Ik zorg graag voor contacten. In dit kader hoorde ik als tegenargument dat er te weinig grond beschikbaar zou zijn. Is dat wel een argument dat stand houdt in een tijdgewricht waarin vanwege de stikstofdiscussie veel boeren zullen verdwijnen en wellicht graag bijdragen in het oogsten van zonne-energie? Op zijn minst even afwachten lijkt me. Andere gemeenten kiezen ook voor deze lijn. Bent u het hiermee eens? Zo nee, waarom niet?
Antwoord gemeente:
We willen niets uitsluiten en juist zoeken naar de juiste mix. We staan dus zeker open voor innovaties in de gemeente Roerdalen. De andere kant is dat we niet langer kunnen wachten. Tot 2030 zijn zon en wind bewezen technieken, die onze opgave kunnen helpen halen. We constateren ook dat technieken als kernenergie (al dan niet met zout), waterstof, geothermie en aquathermie meer aandacht krijgen. We zijn onderdeel van de RES en daarin worden de ontwikkelingen gevolgd. We willen -net als bij windenergie- eerst de inzichten en feiten kennen. Onze verantwoordelijkheden nemen in de opgave tot 2030 en daarna én tegelijk regionaal nieuwe technieken en innovaties verder onderzoeken op de bijdragen in de vervolgopgave lijkt ons de passende strategie.
Opmerking:
We onderschrijven het belang van open oog houden voor innovaties en samenwerking binnen RES. De resultaten op dit punt tot heden hebben we nog niet als geruststellend ervaren.
Overige vragen

38

Er is melding gemaakt van een langdurige congestie in het elektriciteitsnet. Geproduceerde energie kan aldus niet worden getransporteerd. Welke voorzieningen zijn nodig om dit op te heffen. Denk aan kabels, trafostations, opslagmedia, etc. Waar komen kabels te lopen waar worden overige voorzieningen geplaatst en welke overlast gaat dat in de uitvoering alsmede bij onderhoud, met zich meebrengen?
Antwoord gemeente:
De congestie heeft vooral betrekking op het hoogspanningsnet en minder op het midden- en laagspanningsnet. Hoogspanning kunt u zien als de snelweg, de midden en laagspanning als de provinciale en lokale wegen.
De netbeheerders zijn samen met provincies en het Rijk plannen aan het uitwerken om het elektriciteitsnet te gaan verzwaren. Recent werden al eerste oplossingen aangekondigd die de problemen verzachten. Tennet gaat sneller de capaciteit van het netwerk verzwaren en in de tussentijd zijn er mogelijkheden gevonden het elektriciteitsnet flexibeler te benutten. Er is nu nog niets te zeggen over concrete uitwerking daarvan.
Opmerking:
Oké, helder.
Overige vragen

39

Welke inspanningen/investeringen zijn gedaan om medewerkers, college- en raadsleden in staat te stellen om zo’n complex dossier te doorgronden? Zijn er opleidingen gevolgd? Zijn er themasessies geweest? Expertsessies? Werkbezoeken? Kunnen we hiervan onderliggende stukken krijgen, waar dat uit blijkt?
Antwoord gemeente:
We werken doorlopend aan kennis- en expertise opbouw. Voor zowel bestuur als ambtenaren. We zijn hier in 2019 mee gestart met het opstellen van het Actieplan Duurzame Energie Gemeente Roerdalen. Toen hebben we onder andere ook een duurzaamheidsgame gespeeld, onder begeleiding van adviesbureau Driven by Values. Ook bij het opstellen van het zon en wind beleid hebben we expertise ingehuurd. Verschillende opleidingen zijn gevolgd door onze medewerkers. De raadswerkgroep Duurzame Energie komt regelmatig bijeen. En via de RES worden we via thema- en kennissessies op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Specifiek op het recente wind-dossier hebben we expertise ingehuurd via Pondera. Ook de energiecoöperatie Duurzaam Roerdalen ondersteunt ons met kennis en ervaring.
Opmerking:
Helder. Uit eerder antwoord bleek dat gemeente niet op hoogte was van slijtage van windturbines en effecten daarvan op geluid. Raadsleden gaven ook aan tijdens onze informatiesessie van 12 september veel nieuwe informatie te hebben gehoord, ook over de duurzaamheidseffecten van (de productie van) windmolens zelf. Er is dus nog het nodige te doen.
Overige vragen

40

Is hierbij ook andere deskundigheid aangeboord dan bureaus die hun boterham verdienen met planvorming voor windturbines? Zijn voor- en nadelen voldoende gelijkwaardig in beeld gebracht?
Antwoord gemeente:
De gemeente heeft een eerste verkennend onderzoek laten doen naar de ruimtelijke beperkingen voor windenergie in Roerdalen. In het vervolg onderzoek zullen diverse deskundigen nodig zijn om alle voor- en nadelen van windenergie in Roerdalen in beeld te brengen. We moeten nog bepalen wie onze gemeente hierin gaat ondersteunen. We willen hierin ook graag gebruik maken van de kennis die door een aantal inwoners van Montfort al verzameld is.
Opmerking:
Dus we gaan andere bureaus zien in de vervolgfase dan Pondera?
Overige vragen

41

Komen de ambtelijke voorstellen louter uit de ruimtelijke hoek van de gemeentelijke organisatie, of worden hierbij ook andere gemeentelijke disciplines, zoals gezondheid meegenomen? Als dat laatste het geval is, mogen we die adviezen ontvangen?
Antwoord gemeente:
De eerste verkenning was een ruimtelijke verkenning en indicatie van de financiële haalbaarheid. In vervolgonderzoek zal veel breder onderzoek gedaan worden.
Opmerking:
Duidelijk, bij zo'n majeur en gevoelig onderwerp wordt niet vanaf de start integraal gewerkt. Dat is dus nog voor verbetering vatbaar.
Overige vragen

42

Wat ik mis in het Pondera rapport, is de basis van alle onderzoeken, n.l. het kostenplaatje! Ik vraag me af of het in Limburg überhaupt rendabel is om windmolens te zetten gezien de zeer geringe windsnelheden. Gaan deze windmolens rendabel worden, ook zonder subsidie?
Antwoord gemeente:
We weten nog niet zeker of het bouwen van windturbines in Roerdalen financieel rendabel en dus haalbaar is. Een eerste verkenning met een voorbeeldopstelling van 3 of 4 turbines in Roerdalen lijkt een positieve case mogelijk te maken. Er staan in onze omgeving al de nodige windturbines (bv Leudal en Weert en net over de grens in Duitsland). We kennen het financiële plaatje van deze projecten niet tot in detail, maar verwachten dat het om financieel rendabele plannen gaat. Voor Roerdalen moet dit nog onderzocht worden.
Opmerking:
De gemeente wil ook op dit punt dus niet vooraf duidelijkheid geven, schuift het door naar vervolgproces. Jammer.
Overige vragen

43

Tijdens de informatiebijeenkomst van 28 juli gaf de wethouder meermaals aan dat alles nog open lag. We willen haar daar graag in vertrouwen, maar lezen dit niet terug in het raadsvoorstel, dat uitgaand van positieve besluitvorming al het planvormings-, vergunnings- en bouwtraject t/m 2028 schetst. Is er ook een alternatief scenario, mocht niet tot mega-molens besloten worden? Zo ja, kunnen we dat krijgen? Zo nee, waarom niet? En draagt het ontbreken van zo’n alternatief scenario niet juist bij aan wantrouwen bij burgers?
Antwoord gemeente:
De gemeenteraad kan besluiten één, twee, drie, vier of geen van de zoekgebieden verder te onderzoeken. Mocht besloten worden geen verder onderzoek te doen dan moeten we tot 2030 vol inzetten op zonnevelden om onze doelstelling tot 2030 te halen. Dit betekent ook dat er geen Wvg gevestigd wordt in Montfort Zuid. De gemeente kan dit dan twee jaar lang niet opnieuw doen op deze percelen.

Daarnaast is dan de vraag hoe we na 2030 kunnen bijdragen aan meer duurzame energie-opwek, zonder windenergie. Er is immers ook de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn (alle energie die we gebruiken wordt dan duurzaam opgewekt). Dat kan via nog meer zonnevelden en mogelijk op termijn via nieuwe energiebronnen. Hierover moeten zowel lokaal als regionaal (RES) afspraken worden gemaakt. Zolang er geen nieuwe energietechnieken zijn is de aanleg van zonnevelden in Roerdalen dan de enige optie.

Een nog verdergaand scenario is dat de gemeenteraad niet alleen besluit geen nader onderzoek te doen naar windenergie, maar ook de doelstelling van 70% duurzame opwek in 2030 ter discussie te stellen. In dat geval moet het duurzaamheidsbeleid heroverwogen worden.
Opmerking:
Helder. We wachten de besluitvorming op 29 september af.
Overige vragen

44

Begin 2017 heeft de burgemeester van Roerdalen aan haar college van Wassenberg een brief gestuurd, om zich te verzetten tegen de plaatsing van de Duitse windturbines aan de andere kant van de grens op het Meinwegplateau. Wilt u eens reflecteren op de argumenten tegen deze windturbines die het gemeentebestuur van Roerdalen daarin gebruikt tegen de achtergrond van uw eigen windenergieplannen en de bezwaren vanuit Montfort?
Antwoord gemeente:
Het college van B&W heeft inderdaad een zienswijze ingediend. De argumenten uit 2017 zijn ook nu nog deels relevant. De situatie op de Meinweg is veranderd met de bouw van windturbines in Duitsland. Daarmee is van een ongerept landschap geen sprake meer. In 2017 was er bestuurlijk geen draagvlak voor windturbines in Roerdalen. Dit is de afgelopen jaren veranderd. Enerzijds door het inzicht dat windenergie nodig is om onze bijdrage aan opwek van duurzame energie in 2030 en daarna te halen en de inzet van landbouwgrond voor zonnevelden zoveel mogelijk te beperken. Anderzijds is met de bouw van windturbines in Duitsland het landschap is veranderd. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het zon- en windbeleid het Meinwegplateau toegevoegd als onderzoeksgebied voor windenergie. De zorg die we destijds deelden over de impact voor inwoners en op de natuur zijn nog steeds relevant, ook in Montfort. Uit vervolgonderzoeken moet blijken of daar in voldoende mate rekening mee kan worden gehouden. Alleen dan zijn windturbines mogelijk haalbaar.
Opmerking:
Zie onze reactie bij vraag ....
Overige vragen

45

Mocht de gemeente Echt-Susteren van plan zijn om windturbines nabij de gemeentegrens bij Montfort te plaatsen, bent u dan bereid om een vergelijkbare brief als die aan de burgemeester van Wassenberg in 2017 aan het college van Echt-Susteren te sturen, waarin u aangeeft dat zulke mega-molens gelet op het bijzondere karakter van Roerdalen en het welzijn van inwoners onacceptabel zijn? Zo nee, waarom niet? Waarom komt u dan wel op voor de belangen van de inwoners van het aan Wassenberg grenzend deel van de gemeente en niet van die van Montfort?
Antwoord gemeente:
Ten opzichte van 2017 is er veel veranderd, waaronder de duurzaamheidsambities van de gemeente Roerdalen en het besluit om windenergie in Roerdalen te onderzoeken. Het college heeft op 16 september besloten contact te leggen met Echt Susteren over de ontwikkeling van windturbines in het grensgebied van beide gemeenten.
We zullen alle vormen van inspraak en participatie richting Echt-Susteren faciliteren en stimuleren. Ook zullen we de standpunten en inbreng van onze inwoners actief mee overdragen, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau.
Opmerking:
We vinden het niet geruststellend dat het college van Roerdalen actief met Echt-Susteren wil gaan koersen op een (groter) windmolenpark bij Montfort. Zo dreigt de omgeving van Montfort het windmolen-afvoerputje voor zowel Roerdalen als Echt-Susteren te worden.
Vragen m.b.t. doelstellingen gemeente

46

Zou enig antwoord op voorgaande vragen anders blijken te zijn als we met een WOO- verzoek onderliggende stukken zouden opvragen? Zo ja, welke antwoorden?
Antwoord gemeente:
Nee, u had dezelfde antwoorden en informatie ontvangen.
Opmerking:
Helder, had ook moeilijk anders gekund, want de meeste antwoorden waren procesantwoorden. Wel is duidelijk dat ons eerste WOO-verzoek al meteen tot het boven water krijgen van een cruciaal rapport heeft geleid, dat daarvoor 'vergeten' was.
Vragen m.b.t. locaties

47

Uit de raadsmotie 2021 M07 inzake Regionale Energie Strategie Noord- en Midden- Limburg (aangenomen in de raadsvergadering van 3 juni 2021) kan worden afgeleid dat de gemeenteraad geen voorstander is van salamitactieken in dossiers rondom duurzame energie, vanwege negatief effect op vertrouwen en draagvlak. Wij constateren dat u een raadsvoorstel aan de raad voorlegt met de titel ‘locatiekeuze en strategiebepaling windenergie’ maar vervolgens in dat raadsvoorstel besluiten genomen worden over veel meer, namelijk een energielandschap van mogelijk tientallen hectaren zonnepanelen. Daarnaast kent het raadsvoorstel meerdere kaartjes van het gebied: van de eigenaren die te maken krijgen met het voorkeursrecht (bijlage 3 bij het raadsvoorstel), van het totale masterplan (bijlage 4 bij het raadsvoorstel), maar ook een kaartje in het rapport van Pondera (bijlage 2 bij het raadsvoorstel, figuur 3.6) waarin zij de eigendomssituatie van potentiegebied 4 (= Montfort-Zuid) in beeld brengen. Dit potentiegebied is weer fors groter dan het masterplantekening en wijst zelfs gronden aan de oostzijde van de Eerselenweg en direct grenzend aan de Sportlaan, de kasteeltuinen en aan Boordmoolweg aan als potentiegebied.

Dit leidt tot de volgende vragen:
a. Betekent de masterplantekening dat gronden die daar buiten vallen, maar wel op het Pondera-kaartje staan definitief afvallen als locatie voor het energielandschap?
b. Kunt u aangeven hoe groot het gebied van de masterplantekening is en bevestigen dat u op dit totale gebied regie wilt hebben ten behoeve van een energielandschap, d.w.z. mega-molens en hectares met zonnepanelen?
c. Kunt u aantonen dat er in dit dossier geen salamitactiek wordt toegepast? Zo nee, hoe ziet uw tactiek er dan voor het verdere procesverloop uit?
Antwoord gemeente:
a. De zoekgebieden zoals in het rapport van Pondera aangegeven op pagina 20 zijn hiervoor uitgangspunt. We stellen aan de raad voor om het masterplangebied die als bijlage 4 bij de stukken die ter inzage liggen nader te onderzoeken. Zie daarvoor onderstaande kaart. Als de raad besluit om die gebieden nader te onderzoeken, dan vallen gebieden die hier niet onder vallen voor dit moment af.


b. Het gebied is circa 68 hectare groot. De gemeente wenst regie in dit gebied voor de ontwikkeling van een mogelijk energielandschap. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de exacte omvang en invulling wordt. De ambitie is om hernieuwbare energie op te wekken. Dat kan onder meer met windturbines en zonnepanelen. In welke mate en omvang deze in het projectgebied zullen worden gerealiseerd is onderdeel van de zoektocht die na de vestiging van het voorkeursrecht zal worden opgestart. Om in deze onderzoeksfase het innemen van grondposities door derden tegen te gaan, met verlies van regie als gevolg, wordt nu een voorkeursrecht gevestigd.

c. Zie het antwoord onder b. We willen de mogelijkheid tot en de invulling hiervan onderzoeken. Hierin willen we samen optrekken met inwoners en grondeigenaren. Zodat continue duidelijk is wat onderzocht gaat worden en op welke manier. Ook de gemeenteraad heeft hierin een belangrijke rol met het nemen van besluiten over tussenresultaten. Het ontwerpen van dit proces is stap één besluitvorming in de gemeenteraad op 29 september.
Opmerking:
Helder. Ook dat het gaat om mogelijk 68 hectare aan zonnepanelen in Montfort-Zuid.
Overige vragen

48

De wethouder duurzaamheid heeft aangegeven dat er tot op heden geen enkel bestuurlijk, ambtelijk of anderszins overleg met Echt-Susteren heeft plaatsgevonden over samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijk windmolenpark met gedeelde infrastructuur in het grensgebied Montfort – Sint Joost. Omdat we toch signalen ontvangen die anders doen vermoeden, is een WOO-verzoek (Wet Open Overheid, opvolger van de WOB, Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend bij de gemeente Echt-Susteren. Die heeft aangegeven langer dan de wettelijke termijn van vier weken nodig te hebben om hierover duidelijkheid te verschaffen. Dit leidt tot de volgende vragen:
a. Als de gemeente Roerdalen aangeeft dat er geen overleg e.d. heeft plaatsgevonden, is het dan niet vreemd dat de gemeente Echt-Susteren meer tijd dan vier weken nodig heeft om hierover door middel van het beschikbaar stellen van stukken helderheid te verschaffen? Je zou toch zeggen dat je geen vier weken nodig hebt om aan te geven dat er inderdaad niets is.
b. Door verlenging van de antwoordtermijn door de gemeente Echt-Susteren met twee weken, komt deze net voorbij de raadsbehandeling in Roerdalen van 29 september te liggen. Dit helpt niet in het verschaffen van tijdige duidelijkheid. Bent u bereid om de gemeente Echt-Susteren te verzoeken om alsnog binnen de termijn van vier weken het WOO-verzoek te beantwoorden, zodat over dit punt volledige duidelijkheid bestaat op het moment van raadsbehandeling en de raad dit mee kan wegen in haar oordeelsvorming over dit dossier en proces? Zo nee, waarom niet? En indien nee, heeft de gemeente Echt-Susteren ambtelijk of bestuurlijk met u contact gehad en eventueel afgestemd over dit WOO-verzoek en is daarbij over (wenselijkheid van) verdaging van de beantwoordingstermijn tot voorbij de datum van de raadsvergadering gesproken?
Antwoord gemeente:
a. We kennen de WOO-vraag aan Echt Susteren niet en kunnen dus ook niet beoordelen wat een redelijke termijn is voor het beantwoorden van het gevraagde.

b. We zijn graag bereid de gemeente Echt Susteren te verzoeken zo snel mogelijk en zo mogelijk vóór 29 september antwoord te geven. We waren niet op de hoogte van het WOO-verzoek dat u aan Echt Susteren gedaan heeft, tot het moment dat u dit met ons deelde door deze vraag te stellen.
Opmerking:
Vragen m.b.t. vervolgproces

49

Uit beslispunt 2 en 3 kan niet eenduidig worden opgemaakt hoe het haalbaarheidsonderzoek verloopt op de Meinweg. Het zou zo maar kunnen zijn dat dit onderzoek bestaat uit louter gesprekken met de eigenaar. Klopt deze veronderstelling? Hoe is dit straks controleerbaar?
Antwoord gemeente:
Voor beide gebieden zullen dezelfde onderzoeken uitgevoerd worden. Net als voor alle gebieden willen we graag in gezamenlijkheid met inwoners en andere belanghebbenden de onderzoeksvragen opstellen.
Opmerking:
Helder.
Vragen m.b.t. WVG

50

In het raadsvoorstel staat op pag. 3 dat het vestigen van de WVG hetzelfde effect heeft als een gesprek met de eigenaar van het perceel aan de Meinweg omdat deze het niet zal verkopen. Waarom geldt dit wel voor deze eigenaar en niet voor de eigenaren van de percelen in Montfort Zuid? Ook de eigenaar van het perceel aan de Meinweg kan immers aan speculatieve projectontwikkelaars verkopen?
Antwoord gemeente:
In het gebied Montfort Zuid is het eigendom veel meer versnipperd, de percelen aanzienlijk kleiner en is er sprake van eigendom van de gemeente. Ook zonder dat één of enkele eigenaren in het gebied zouden willen verkopen, blijven hier mogelijkheden over. Op het Meinwegplateau is een groot deel van het particulier eigendom in handen van één eigenaar. Als deze eigenaar wil meewerken kunnen de mogelijkheden in samenwerking verder worden onderzocht. Als deze eigenaar niet mee wil werken, dan is het realiseren van een project samen met particulieren zeer waarschijnlijk niet meer mogelijk. De Wvg voegt dan niets toe omdat die uitgaat van vrijwilligheid.
Opmerking:
We blijven van mening dat ook voor de Meinweg voor Wvg gekozen had moeten worden. Overigens is inmiddels uit de raadsadviescommissie duidelijk geworden dat ook op de Meinweg sprake is van meerdere eigenaren.
Vragen m.b.t. locaties

51

Op pag. 2 en 3 van het raadsvoorstel staat dat er een ambtelijke voorselectie is gemaakt om te komen van vier naar twee locaties. Op pag. 2 staat dat uit een onderzoek van Pondera twee locaties naar voren komen. Op de website Samen Duurzaam staat dat de gemeenteraad die keuze heeft gemaakt. Zie https://www.samendoensamenduurzaam.nl/initiatieven-in-roerdalen/windmolens- in-roerdalen/onderzoek-naar-haalbaarheid/ Wie heeft bepaald dat de Meinweg en Montfort-Zuid de twee locaties zijn?
Antwoord gemeente:
De gemeenteraad heeft richtinggevende uitspraken gedaan. Windturbines moeten bij elkaar staan en zoveel als mogelijk aan de grenzen van de gemeente worden gebouwd. Op deze manier zien minder inwoners voor Roerdalen de windturbines. Op basis van deze criteria vielen 2 locaties (Linnerveld en Posterholt-Vlodrop) af. Deze voorselectie is gedaan door de projectleider wind in afstemming met de programmamanager duurzaamheid en de portefeuillehouder duurzaamheid. Het college van B&W heeft besloten deze twee locaties voor te leggen aan de gemeenteraad met het voorstel hier vervolgonderzoek te doen. Op 16 september heeft het college een aanvullend besluit genomen over Montfort Zuid.
Opmerking:
Vragen m.b.t. betere oplossingen

52

Op pag. 3 van het raadsvoorstel staat dat windenergie als duurzame energiebron in Roerdalen niet ter discussie staat. Er komen turbines. Ook als het rendement negatief is en de investering niet terug wordt verdiend? Wordt de impact van de turbines op het leefklimaat afgewogen tegen het beoogde rendement? En staat dus Roerdalen niet meer open voor mogelijk nieuwe en betere alternatieven?
Antwoord gemeente:
Op pagina 3 staat dat de meerwaarde van windenergie niet ter discussie staat. Dat is de reden dat we het nader onderzoeken. Het onderzoek moet uitwijzen of de mogelijkheid er ook daadwerkelijk is. Daarover kan de raad pas besluiten als er meer inzicht is in de potentie van windenergie én de consequenties voor inwoners, natuur en landschap. Het financieel rendement is één van de onderzoeksaspecten die we als gemeente belangrijk vinden. De gemeente is niet van plan een niet-rendabele investering te doen. Als blijkt dat windenergie niet rendabel is zullen we zoeken naar betere alternatieven.
Opmerking:
Naar aanleiding van onze informatieavond op 12 september hebben we van meerdere raadsleden begrepen dat ze meer zicht op de nadelen van windmolens hebben gekregen. We wachten de besluitvorming van 29 september af.